Teplice – Liberec 1:0, skóre otevírá po nádherné akci Kučera – iDNES.cz

Fotbalisté Teplic slaví gól Tomáše Kuèery.

| foto: Petr Bílek,
MF DNES

V Èesku se po tøiasedmdesáti dnech zase hrál fotbal na vrcholové úrovni. A nebyl vùbec špatný. Šance, góly a pøekvapivý výsledek. Teplice v odloženém utkání 23. kola porazily Liberec 2:0 a zvýraznily nadìji na úèast ve skupinì o Evropu.

Fotbal se vrátil po víc než dvou mìsících, kdy zemi, Evropu i svìt paralyzovala pandemie koronaviru. Fortuna liga je po nìmecké bundeslize druhou sledovanou soutìží, která se znovu rozehrála. Za týden následuje Polsko, poté Rakousko. V Èesku se zaèalo dohrávkou 23. kola, souboj Teplic s Libercem byl v úvodu bøezna dvakrát odložen kvùli nezpùsobilému terénu. Pak se fotbal zastavil. ONLINEUtkání jsme sledovali minutu po minutìTeplice ve ètvrtek dostaly od disciplinární komise pokutu 125 tisíc korun, že høištì napodruhé nedokázaly pøipravit. Napotøetí už se hrálo.Svižný start obstaral pøedevším Liberec, protivníka pøehrával a vytváøel si nadìjné možnosti. Ale nic z tlaku nevytìžil.Tepliètí, oslabeni o nìkolik dùležitých hráèù, se dlouho hledali, nemohli se do zápasu dostat, nechytili tempo. Chvílemi sice naznaèili, že v nich pøece jen nìco je, ale jinak se spíš bránili.Zlomový moment utkání nastal po pùlhodinì. Trubaè se probil støedem pole, krásným pasem šajtlí našel za obranou rozbìhnutého Kuèeru, který si povedeným prvním dotykem míè pøipravil a pak pøesnì vystøelil ke vzdálenìjší tyèi. Parádní akce.Radoval se sám, kvùli hygienickým opatøením na nìj spoluhráèi v euforii naskákat nemohli. I když se hrálo bez divákù, na atmosféøe byste to nepoznali. Poøadatelé ji hráèùm pouštìli z reproduktorù. Pro Liberec krutý poloèasový stav, byl lepším týmem. A ještì horší to pro hosty bylo v úvodu druhé pùle po další vydaøené akci. Snadno se domácí po odkryté levé stranì dostali do vápna, Moulis naèasoval støílený centr na bližší tyè, do míèe vložil nohu Øezníèek s bránícím Karafiátem, od nichž se míè odrazil do tyèe a do sítì.Liberec se nesložil, od 52. minutì až do konce zápasu vytrvale útoèil. Kouè Hoftych co chvíli sundaval nákrèník z oblièeje, aby mu hráèi, jimž udílel pokyny, líp rozumìli. Teplický brankáø Grigar i obrana byli v jednom kole, èelili spoustì nájezdù, útokù, centrùm, støel i šancím. Nìkdy dobøe zasáhl Grigar, jindy k nìmu míè nepustili obìtavì hrající zadáci. Hosté nebyli schopní dát gól. Teplice tak potvrdily, že se jim na Liberec dlouhodobì daøí. Když nutnì potøebují body, pomùže jim právì souboj s Libercem.Dohrávka byla novým startem, v úterý 26. kvìtna  a ve støedu 27. kvìtna už je na programu kompletní 27. kolo.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: