Dotyková obrazovka je nebezpečnější než konopí či alkohol za volantem – iDNES.cz

Dotykové displeje a rùzné digitální funkce jsou nevyhnutelným trendem dnešní doby, kdy se vìtšina lidí neobejde bez chytrého telefonu. Jako vše má ale tato vìc svoji „temnou stranu“. Znepokojivé informace pøinesl výzkum britské organizace pro bezpeènost silnièního provozu IAM RoadSmart. Podle nìj nejnovìjší informaèní systémy, které mají øidièùm pøinést více komfortu v ovládání vozu, selhávají v oblasti bezpeènosti. Prodlužují totiž reakèní dobu víc než tøeba alkohol nebo konopí.

Tento èlánek je souèástí exkluzivního obsahu

První mìsíc za 1 Kè, následnì za 39 Kè mìsíènì.

Èlenství je možné kdykoliv zrušit a je bez závazkù.

Již máte premium? Pøihlaste se

HBO GO na 5 týdnù zdarma

Filmy, HBO kids, seriály

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *